อ่านสร้างสุข

         ผลประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น  มัธยม/ปวช./ปวส.

DSCN2665

รางวัลชนะเลิศ

นางสาวสิริกร  ฤกษ์เรืองฤทธิ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

DSCN2666

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ

โรงเรียนวัดป่าประดู่

DSCN2667

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงกมลชนก  พรมมา

โรงเรียนวัดป่าประดู่

DSCN2668

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

นายภูมินทร์  ย่านส้ม

โรงเรียนวัดป่าประดู่

DSCN2670

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

นางสาวศิยาพร  สุริยกำพล

โรงเรียนมัธยมตากสิน

DSCN2669

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงสุดารัตน์  นาไพวรรณ

โรงเรียนมัธยมตากสิน

DSCN2671

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงมัน

โรงเรียนระยองวิทยาคม

DSCN2672

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงสิรวิชญ์  แฉล่มล้ำ

โรงเรียนระยองวิทยาคม

ผลประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

DSCN2659

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงสิริกมลเนตร  โชคประเสริฐกุล

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2660

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายอมรศักดิ์  มั่นดี

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

DSCN2661

รางวัลรองชนะเลิศอันอับ1

เด็กหญิงอันนา  พ้นเคราะห์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2662

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ1

เด็กหญิงสุชานันท์  หนองน้ำขาว

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2663

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงภรณ์ทิชา  ทองเนียม

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

DSCN2664

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงชัชพงศ์  คงภิบาล

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

  ผลประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

DSCN2653

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงอรนิชา  ทองบุ

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

DSCN2654

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงอรปียา   ทองบุ

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

DSCN2655

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงชยุตรา  มีศิริ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2656

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงสริญทร  ประสุวรรณ

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

DSCN2657

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงวันเพ็ญ  ปัญญา

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

DSCN2658

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงปาริฉัตร  ชำนาญชล

โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง

  ผลประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

 

DSCN2650

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2651

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเสมอ

โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

DSCN2652

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงณัทกาญจน์  บุญจริง

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

 ผลประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

DSCN2647

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายณัฐนันท์  ภูริเศรษฐานนต์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2648

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2649

างวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงดวงกมล  ฉิมทับทิม

โรงเรียนสมคิดวิทยา

ผลประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่2

DSCN2643

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงปิ่นมณี  เอี่ยมท่าไม้

โรงเรียนเซนโยเซฟระยอง

DSCN2644

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กชายนวันธร  มาศบำรุง

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2646

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กหญิงพิชามมญขุ์  อุตตมากร

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

  ผลประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่1

DSCN2640

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงณัฏฐนิชา  เถรว่อง

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

DSCN2641

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงอริสา  บู่คำ

โรงเรียนอนุบาลระยอง

DSCN2642

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

ผลการประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้น อนุบาล

DSCN7883

 รางวัลชนะเลิศ  

        เด็กหญิงริฮานน่า คอตเตอร์  

โรงเรียนอนุบาลปิยอาทร

   

DSCN7884

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กชายภูมิพัฒน์  นามสิน  

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

   

  DSCN7885

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด้กหญิงใบบุญ  ทองบ้านทุ่ม

โรงเรียนอนุบาลปิยอาทร

Facebook Comments
แชร์กันเลย!...Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0