ความภาคภูมิใจ
 • รางวัลที่ 1 รางวัลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ และ 1 ใน 6สุดยอดบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งปี
 • รางวัลที่ 3 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 4 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • รางวัลที่ 5 รับเกียรติบัตรผู้อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
 • รางวัลที่ 6 รางวัลสุดยดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัดระยอง
 • รางวัลที่ 7 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต (เขต3 ภาคตะวันออก)
 • รางวัลที่ 8 ผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการรักษาความสะอาดห้องส้วมของส้วมสะอาดได้มาตราฐาน (HAS)เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาส้วมห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 9 รางวัลสุดยอดส้วม ระดับประเทศ
 • รางวัลที่ 10 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2550
 • รางวัลที่ 11 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 12 รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 13 รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 14 หนังสือแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
 • รางวัลที่ 15 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2553
 • รางวัลที่ 16 รางวัลดีเด่น คุณภาพการให้บริการประชาชน
 • รางวัลที่ 17 รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี 2556
 • รางวัลที่ 18 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 • รางวัลที่ 19 รางวัลข้าราชารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีบประมาณ 2559 ภาคตะวันออก ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น

Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม We can : Play&Learn เพลินวันหยุด กิจกรรม We can : Play&Learn เพลินวันหยุด

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Learning Space : สนุกคิดประดิษฐ์หรรษา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน Learning Space : สนุกคิดประดิษฐ์หรรษา

กิจกรรม Happy Book Days : งานสัปดาห์ห้องสมุด กำหนดการ   โครงการอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งาน  HAPPY BOOK DAYS : สัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่  5 – 9  สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ... 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


คณะศึกษาดูงาน

สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ห้องสมุดสวนศรีเมือง