ความภาคภูมิใจ
 • รางวัลที่ 1 รางวัลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ และ 1 ใน 6สุดยอดบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งปี
 • รางวัลที่ 3 1 ในผลงานดีเด่น ของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศ ประจำปี 2550 ได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท
 • รางวัลที่ 4 1 ในผลงานดีเด่น ของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศ ประจำปี 2551 ได้รับเงินรางวัล 2 ล้านบาท
 • รางวัลที่ 5 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัดระยอง
 • รางวัลที่ 6 รางวัลสุดยดส้วมแห่งปี ระดับเขต
 • รางวัลที่ 7 รางวัลผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการรักษาความสะอาดห้องส้วมของส้วมสะอาดได้มาตรฐาน(HAS)เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานพัฒนาส้มห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 8 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 9 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทกรศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • รางวัลที่ 10 รางวัลเกียรติบัตรผู้อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
 • รางวัลที่ 11 รางวัลสุดยอดส้วม ระดับประเทศ
 • รางวัลที่ 12 รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 13 รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 14 หนังสือแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
 • รางวัลที่ 15 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2553
 • รางวัลที่ 16 รางวัลดีเด่น คุณภาพการให้บริการประชาชน
 • รางวัลที่ 17 รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี 2556
 • รางวัลที่ 18 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 • รางวัลที่ 19 รางวัลข้าราชารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีบประมาณ 2559 ภาคตะวันออก ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น

Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สถิติต่างๆ
 • สถิติปี 2548
 • สถิติปี 2549
 • สถิติปี 2550
 • สถิติปี 2551
 • สถิติปี 2552
 • สถิติปี 2553
 • สถิติปี 2554
 • สถิติปี 2555
 • สถิติปี 2556
 • สถิติปี 2558
 • สถิติปี 2559
 • สถิติปี 2560
 • สถิติปี 2561
 • สถิติปี 2562

คณะศึกษาดูงาน

สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน