ความภาคภูมิใจ
 • รางวัลที่ 1 รางวัลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ และ 1 ใน 6สุดยอดบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งปี
 • รางวัลที่ 3 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 4 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • รางวัลที่ 5 รับเกียรติบัตรผู้อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
 • รางวัลที่ 6 รางวัลสุดยดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัดระยอง
 • รางวัลที่ 7 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต (เขต3 ภาคตะวันออก)
 • รางวัลที่ 8 ผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการรักษาความสะอาดห้องส้วมของส้วมสะอาดได้มาตราฐาน (HAS)เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาส้วมห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 9 รางวัลสุดยอดส้วม ระดับประเทศ
 • รางวัลที่ 10 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2550
 • รางวัลที่ 11 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 12 รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 13 รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 14 หนังสือแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
 • รางวัลที่ 15 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2553
 • รางวัลที่ 16 รางวัลดีเด่น คุณภาพการให้บริการประชาชน
 • รางวัลที่ 17 รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี 2556
 • รางวัลที่ 18 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 • รางวัลที่ 19 รางวัลข้าราชารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีบประมาณ 2559 ภาคตะวันออก ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น

Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

We can : Play&Learn เพลินวันหยุด

We can : Play&Learn เพลินวันหยุด

อ่านต่อ.. »


ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม

          โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เมื่อวันที่  15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฝึกค...

อ่านต่อ.. »


ทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งโรงเรียน

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดงานครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน 9 ปี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ได้รับความเมตตาจาก พระโบราณพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดลุ่ม(พระอารามหลวง...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

          วันที่  4  ธันวาคม  2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2561  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง  จัดกิจกรรมแนะแนวนักเรียนจบการศึกษาเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ปี 2018  ณ ห้องประชุมอาคารวิสุทธิ์คุ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันลอยกระทง

     โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  ร่วมกับเทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี  2561 โดยมีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง  การแสดงดนตรีไท...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครอง 2/2561

โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปี 2561 ภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 

อ่านต่อ.. »


กีฬาสี

         เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2561  โรงเรียนจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา  2561  ขึ้น  ณ  สนามฟุตบอล ...

อ่านต่อ.. »


เปิดบ้านสู่การเรียนรู้ ฯ

          โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสู่การเรียนรู้  บูรณาการศาสตร์พระราชา  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  ระหว่างวันที่ ...

อ่านต่อ.. »


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


คณะศึกษาดูงาน

สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ห้องสมุดสวนศรีเมือง