ความภาคภูมิใจ
 • รางวัลที่ 1 รางวัลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ และ 1 ใน 6สุดยอดบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งปี
 • รางวัลที่ 3 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 4 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • รางวัลที่ 5 รับเกียรติบัตรผู้อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
 • รางวัลที่ 6 รางวัลสุดยดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัดระยอง
 • รางวัลที่ 7 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต (เขต3 ภาคตะวันออก)
 • รางวัลที่ 8 ผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการรักษาความสะอาดห้องส้วมของส้วมสะอาดได้มาตราฐาน (HAS)เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาส้วมห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 9 รางวัลสุดยอดส้วม ระดับประเทศ
 • รางวัลที่ 10 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2550
 • รางวัลที่ 11 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 12 รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 13 รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 14 หนังสือแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
 • รางวัลที่ 15 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2553
 • รางวัลที่ 16 รางวัลดีเด่น คุณภาพการให้บริการประชาชน
 • รางวัลที่ 17 รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี 2556
 • รางวัลที่ 18 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 • รางวัลที่ 19 รางวัลข้าราชารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีบประมาณ 2559 ภาคตะวันออก ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น

Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


กำหนดการ  

โครงการอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจร  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งาน  HAPPY BOOK DAYS : สัปดาห์ห้องสมุด

ระหว่างวันที่  5 9  สิงหาคม พ.ศ. 2562

ณ  ห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง     

โทรศัพท์  038-871181  ต่อ 13 , 25   Fax 038-871176

*************

วันจันทร์ที่  5  สิงหาคม พ.ศ. 2562    

10.00 – 20.00 .                      - เยี่ยมชมนิทรรศการ.......กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน........

- เพลิดเพลินเดินชมร้านค้าจำหน่ายหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ  ชมตลาดนัดต้นไม้

                                -  รับคำขวัญห้องสมุดที่ส่งเข้าประกวด  (ใส่กล่อง : เคาน์เตอร์ห้องสมุดฯ)

15.30 – 16.00 น.              รับลงทะเบียนวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ระดับชั้นอนุบาล

16.00 18.00 น.              แข่งขันวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

                                                (มีกระดาษ  100  ปอนด์ ให้  สำหรับสี – กระดานรองวาดและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเตรียมเอง)

กติกา ในภาพวาดประกวดต้องมีข้อความ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0” อยู่ในรูปด้วย  มีคะแนนให้  10  คะแนน ส่วนอื่นๆ  90  คะแนน

18.00 18.30  น.             นิทานหรรษา  จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ : Moving  Book  to Heart18.30 – 19.00  น.    
                                        
- การแสดงของนักเรียน  จากโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ   จำนวน 2 ชุด 
                                         - ดนตรีเยาวชน
  , เต้น Cover , โชว์ B-Boy                  

19.20 น.                           มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ  5 รางวัล (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

16.00 20.00  น.              วันละอาชีพ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)  

                                         -  สวนสนุกสำหรับเด็ก  

     -  มีอาหาร / เครื่องดื่มจำหน่ายตลอดงาน  (ร้านค้าชุมชน)

 

วันอังคารที่  6  สิงหาคม  พ.ศ. 2562    

10.00 – 20.00 .               - เยี่ยมชมนิทรรศการ.......กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน........

     - เพลิดเพลินเดินชมร้านค้าจำหน่ายหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ  ชมตลาดนัดต้นไม้

                                         -  รับคำขวัญห้องสมุดที่ส่งเข้าประกวด  (ใส่กล่อง : เคาน์เตอร์ห้องสมุดฯ)

15.30 – 16.00 น.              รับลงทะเบียนวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ระดับชั้น  ป.1 - ป.2

16.00 18.00 น.              แข่งขันวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

                                         (มีกระดาษ  100  ปอนด์ ให้  สำหรับสี – กระดานรองวาดและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเตรียมเอง) กติกา ในภาพวาดประกวดต้องมีข้อความ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0” อยู่ในรูปด้วย  มีคะแนนให้  10  คะแนน ส่วนอื่นๆ  90  คะแนน

18.00 18.30  น.             นิทานหรรษา  จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ : Moving  Book  to Heart 
18.30 –
19.00  น.             - การแสดงของนักเรียน  จากโรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง   จำนวน 2 ชุด  ,           
                                        - ดนตรีเยาวชน
  , เต้น Cover , โชว์ B-Boy  2 –

           

19.20 น.                           มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ  5 รางวัล (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

16.00 20.00  น.             วันละอาชีพ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)  

                                        -  สวนสนุกสำหรับเด็ก  

     -  มีอาหาร / เครื่องดื่มจำหน่ายตลอดงาน  (ร้านค้าชุมชน)

วันพุธที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2562    

10.00 – 20.00 .              - เยี่ยมชมนิทรรศการ.......กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน........

    - เพลิดเพลินเดินชมร้านค้าจำหน่ายหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ  ชมตลาดนัดต้นไม้

                                        -  รับคำขวัญห้องสมุดที่ส่งเข้าประกวด  (ใส่กล่อง : เคาน์เตอร์ห้องสมุดฯ)

15.30 – 16.00 น.              รับลงทะเบียนวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ระดับชั้น  ป.3 - ป.4

16.00 18.00 น.              แข่งขันวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

                                         (มีกระดาษ  100  ปอนด์ ให้  สำหรับสี – กระดานรองวาดและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเตรียมเอง)กติกา ในภาพวาดประกวดต้องมีข้อความ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0” อยู่ในรูปด้วย  มีคะแนนให้  10  คะแนน ส่วนอื่นๆ  90  คะแนน

18.00 18.30  น.             นิทานหรรษา  จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ : Moving  Book  to Heart18.30 – 19.00  น.     - การแสดงของนักเรียน  จากโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม   จำนวน 2 ชุด  ,    
                                           - ดนตรีเยาวชน
  , เต้น Cover , โชว์ B-Boy  
19.00 น.                            มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ระดับละ 5 รางวัล (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

16.00 20.00  น.             วันละอาชีพ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)  

                                        -  สวนสนุกสำหรับเด็ก  

    -  มีอาหาร / เครื่องดื่มจำหน่ายตลอดงาน  (ร้านค้าชุมชน)

 

วันพฤหัสบดีที่  8  สิงหาคม  พ.ศ. 2562  

10.00 – 20.00 .               - เยี่ยมชมนิทรรศการ.......กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน........

     - เพลิดเพลินเดินชมร้านค้าจำหน่ายหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ  ชมตลาดนัดต้นไม้

                                          -  รับคำขวัญห้องสมุดที่ส่งเข้าประกวด  (ใส่กล่อง : เคาน์เตอร์ห้องสมุดฯ)

15.30 – 16.00 น.              รับลงทะเบียนวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ระดับชั้น  ป.5 - ป.6

16.00 18.00 น.              แข่งขันวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

                                                (มีกระดาษ  100  ปอนด์ ให้  สำหรับสี – กระดานรองวาดและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเตรียมเอง)

กติกา ในภาพวาดประกวดต้องมีข้อความ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0” อยู่ในรูปด้วย  มีคะแนนให้  10  คะแนน ส่วนอื่นๆ  90  คะแนน

18.00 18.30  น.             นิทานหรรษา  จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ : Moving  Book  to Heart
18.30 –
19.00  น.              - การแสดงของนักเรียน  จากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล จำนวน 2 ชุด
                                         - ดนตรีเยาวชน
  , เต้น Cover , โชว์ B-Boy  

19.00 น.                           มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ระดับละ 5 รางวัล (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)

16.00 20.00  น.             วันละอาชีพ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)  

                                         -  สวนสนุกสำหรับเด็ก  

     -  มีอาหาร / เครื่องดื่มจำหน่ายตลอดงาน  (ร้านค้าชุมชน)

 

       

                - 3 –

 

 

วันศุกร์ที่  9  สิงหาคม  พ.ศ. 2562   

10.00 – 20.00 .                      - เยี่ยมชมนิทรรศการ.......กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน........

- เพลิดเพลินเดินชมร้านค้าจำหน่ายหนังสือ จากสำนักพิมพ์ต่างๆ  ชมตลาดนัดต้นไม้

                                -  รับคำขวัญห้องสมุดที่ส่งเข้าประกวด  (ใส่กล่อง : เคาน์เตอร์ห้องสมุดฯ)

15.30 – 16.00 น.              รับลงทะเบียนวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  มัธยม/ปวช./ปวส.

16.00 18.00 น.              แข่งขันวาดภาพ ระบายสีชอล์ค/สีน้ำ  ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0”

                                                (มีกระดาษ  100  ปอนด์ ให้  สำหรับสี – กระดานรองวาดและอุปกรณ์อื่นๆ ต้องเตรียมเอง)

กติกา ในภาพวาดประกวดต้องมีข้อความ “น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ Thailand 4.0” อยู่ในรูปด้วย  มีคะแนนให้  10  คะแนน ส่วนอื่นๆ  90  คะแนน

18.00 18.30  น.             นิทานหรรษา  จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุดฯ : Moving  Book  to Heart

18.30 19.00  น.     - การแสดงของนักเรียน  จากโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง   จำนวน 2 ชุด       

- ดนตรีเยาวชน  , เต้น Cover , โชว์ B-Boy                                  

19.00 น.                                มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดวาดภาพ ระดับละ 5 รางวัล (เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร)
19.30 น.                        ประกาศผลรางวัลคำขวัญห้องสมุด

16.00 20.00  น.             วันละอาชีพ (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)  

                                         -  สวนสนุกสำหรับเด็ก  

     -  มีอาหาร / เครื่องดื่มจำหน่ายตลอดงาน  (ร้านค้าชุมชน)

 

*****************************************

 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


คณะศึกษาดูงาน

สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ห้องสมุดสวนศรีเมือง