ความภาคภูมิใจ
 • รางวัลที่ 1 รางวัลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ และ 1 ใน 6สุดยอดบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งปี
 • รางวัลที่ 3 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 4 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • รางวัลที่ 5 รับเกียรติบัตรผู้อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
 • รางวัลที่ 6 รางวัลสุดยดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัดระยอง
 • รางวัลที่ 7 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต (เขต3 ภาคตะวันออก)
 • รางวัลที่ 8 ผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการรักษาความสะอาดห้องส้วมของส้วมสะอาดได้มาตราฐาน (HAS)เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาส้วมห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 9 รางวัลสุดยอดส้วม ระดับประเทศ
 • รางวัลที่ 10 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2550
 • รางวัลที่ 11 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 12 รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 13 รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 14 หนังสือแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
 • รางวัลที่ 15 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2553
 • รางวัลที่ 16 รางวัลดีเด่น คุณภาพการให้บริการประชาชน
 • รางวัลที่ 17 รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี 2556
 • รางวัลที่ 18 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 • รางวัลที่ 19 รางวัลข้าราชารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีบประมาณ 2559 ภาคตะวันออก ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น

Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด

ห้องสมุด(เดิม) อาคารไม้ สร้างมากกว่า 50 ปี  ในปี พ.ศ.2508 ได้จัดซื้อที่ดิน และโรงเรือนเพื่อใช้เป็นห้องสมุด         มูลค่า  57,000 บาท

       

ได้พัฒนาและ ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็น ห้องสมุดฯ ตึกแถว 2 ห้อง  ขนาด 28 ที่นั่ง (ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)   แออัด  คับแคบ  เสียงอึกทึก  แต่อยู่ใจกลางชุมชน  มีผู้ใช้บริการ 177คน/วัน - ยืมหนังสือ ณ มิถุนายน 45 = 5,649 เล่ม

 

ห้องสมุดฯปัจจุบัน  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเนื้อที่กว่า 70  ไร่ มี หอพระพุทธอังคีรส เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของคนระยอง และเป็นสวนสุขภาพ มีผู้ใช้บริการมาก ทั้งในช่วงเช้ามืด และช่วงเย็น จนถึง  4  ทุ่ม

 

 

-  เป็นอาคารรูปตัว  L เนื้อที่ใช้สอย 3 ส่วน    ส่วนละ  700 ตรม.

-  งบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะอาคาร 18,731,500  บาท

-  เปิดบริการ เมื่อ 27 กันยายน 2545 (นับถึงปัจจุบัน 15 ปีกว่า)

ห้องสมุดฯเป็นหนึ่งในบริการของเทศบาลนครระยอง  ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนทั่วไป  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยสามารถศึกษาได้ตามอัธยาศัย  และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา


คณะศึกษาดูงาน

สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน

ห้องสมุดสวนศรีเมือง