ความภาคภูมิใจ
 • รางวัลที่ 1 รางวัลการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • รางวัลที่ 2 รางวัลห้องสมุดมีชีวิตอันดับ 2 ของประเทศ และ 1 ใน 6สุดยอดบรรณารักษ์ดีเด่นแห่งปี
 • รางวัลที่ 3 รางวัลบุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 4 รางวัลผลงานดีเด่น ประเภทการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 • รางวัลที่ 5 รับเกียรติบัตรผู้อุทิศเวลาให้กับราชการ ไม่ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน
 • รางวัลที่ 6 รางวัลสุดยดส้วมแห่งปี ระดับจังหวัดระยอง
 • รางวัลที่ 7 รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี ระดับเขต (เขต3 ภาคตะวันออก)
 • รางวัลที่ 8 ผู้มีบทบาทดีเด่นด้านการรักษาความสะอาดห้องส้วมของส้วมสะอาดได้มาตราฐาน (HAS)เป็นผู้ควบคุม กำกับ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานการพัฒนาส้วมห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยอง ประจำปี 2551
 • รางวัลที่ 9 รางวัลสุดยอดส้วม ระดับประเทศ
 • รางวัลที่ 10 1 ในผลงานดีเด่นของเทศบาลนครระยอง : รางวัลธรรมาภิบาลชนะเลิศประจำปี 2550
 • รางวัลที่ 11 
 • รางวัลที่ 12 รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดฯประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 13 รางวัลนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดีเด่น ประจำปี 2552
 • รางวัลที่ 14 หนังสือแสดงความยินดีพร้อมให้กำลังใจในการทำงาน และเพื่อให้เป็นกำลังใจในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง
 • รางวัลที่ 15 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ประจำปี 2553
 • รางวัลที่ 16 รางวัลดีเด่น คุณภาพการให้บริการประชาชน
 • รางวัลที่ 17 รางวัลห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี 2556
 • รางวัลที่ 18 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2557
 • รางวัลที่ 19 รางวัลข้าราชารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีบประมาณ 2559 ภาคตะวันออก ประเภทตำแหน่ง อำนวยการท้องถิ่น

Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประวัติความเป็นมาของห้องสมุด

ห้องสมุด(เดิม) อาคารไม้ สร้างมากกว่า 50 ปี  ในปี พ.ศ.2508 ได้จัดซื้อที่ดิน และโรงเรือนเพื่อใช้เป็นห้องสมุด         มูลค่า  57,000 บาท

 

       
  รูปห้องสมุด-1   รูปห้องสมุด-2

 

 

 

 

 

 

 

ได้พัฒนาและ ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง จนมาเป็น ห้องสมุดฯ ตึกแถว 2 ห้อง  ขนาด 28 ที่นั่ง (ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อหลักเมือง)   แออัด  คับแคบ  เสียงอึกทึก  แต่อยู่ใจกลางชุมชน  มีผู้ใช้บริการ 177คน/วัน - ยืมหนังสือ ณ มิถุนายน 45 = 5,649 เล่ม

 

ห้องสมุดฯปัจจุบัน  ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะเนื้อที่กว่า 70  ไร่ มี หอพระพุทธอังคีรส เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของคนระยอง และเป็นสวนสุขภาพ มีผู้ใช้บริการมาก ทั้งในช่วงเช้ามืด และช่วงเย็น จนถึง  4  ทุ่ม

หอพระ-16มค

DSC04988    กิจกรรมหน้าหส (10)

 

-  เป็นอาคารรูปตัว  L เนื้อที่ใช้สอย 3 ส่วน    ส่วนละ  700 ตรม.

-  งบประมาณในการก่อสร้างเฉพาะอาคาร 18,731,500  บาท

-  เปิดบริการ เมื่อ 27 กันยายน 2545 (นับถึงปัจจุบัน 15 ปีกว่า)

2 มิ กิจกรรมหน้าหส (6)

 

ห้องสมุดฯเป็นหนึ่งในบริการของเทศบาลนครระยอง  ที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านความรู้และความบันเทิงแก่ประชาชนทั่วไป  เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยสามารถศึกษาได้ตามอัธยาศัย  และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

 


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

สถิติต่างๆ
 • สถิติปี 2548
 • สถิติปี 2549
 • สถิติปี 2550
 • สถิติปี 2551
 • สถิติปี 2552
 • สถิติปี 2553
 • สถิติปี 2554
 • สถิติปี 2555
 • สถิติปี 2556
 • สถิติปี 2558
 • สถิติปี 2559
 • สถิติปี 2560
 • สถิติปี 2561
 • สถิติปี 2562

คณะศึกษาดูงาน

สิ่งที่น่าสนใจ

รอบรู้เรื่องอาเซียน